Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 02
Frit valg og løngaranti
Uændrede vilkår de kommende 16 måneder. Derefter er det over på BUPL's overenskomst med garanti mod lønnedgang. Det er udsigterne for tidligere SL-pædagoger efter skiftet til BUPL
Af: Ivan Enoksen
SL-pædagogerne, som 1. januar skiftede til BUPL, bevarer frem til overenskomstperiodens udløb 1. april 2008 deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår. De kan også, hvis de ser fordele ved det, gå over på BUPL's overenskomst allerede nu. Efter 1. april 2008 er det slut med det frie valg. Da er det BUPL's overenskomst, som gælder. Fuldt og helt.
Hvad det helt præcist kommer til at betyde, er af gode grunde usikkert, fordi ingen levende sjæl kan vide, hvordan den nye overenskomst kommer til at se ud. Fare for forringelser er der dog ikke. Til ansatte, der skifter arbejdsgiver eller overgår til anden overenskomst i forbindelse med kommunalreformen, sådan som tilfældet er med de pågældende, tidligere SL-pædagoger, blev der allerede med KTO-forliget fra 2005 nemlig udstedt en garanti mod lønnedgang.
Højde er der også taget for, at lønniveauet i den nye overenskomst eller hos den nye arbejdsgiver kan vise sig at være lavere, end de har været vant til. I så fald kan denne højere løn fastfryses, indtil andre med tilsvarende job, men med en lavere løn, er kommet på omgangshøjde.

På kort og lang sigt. BUPL har med Kommunernes Landsforening indgået en aftale, som i detaljer beskriver, hvordan de fra SL tilkomne pædagoger skal være stillede på kort og lang sigt. Overflyttede pædagoger, som fortsætter i deres nuværende job, viderefører således de dertil knyttede vilkår i resten af overenskomstperioden. Det gælder både løn, pension og personlige særordninger samt medlemskab af SL's pensionskasse. Skifter man derimod job, sker der automatisk overflytning til BUPL's overenskomst. Den tredje mulighed er, at man selv vælger at tage springet nu.
Efter 1. april 2008, når der er aftalt nye overenskomster, overgår alle til de vilkår, som fremgår af BUPL-overenskomsten. Dog med visse modifikationer.
Er man i 2008 fortsat ansat i den stilling, man havde før 1. januar 2007, bevares medlemskabet af SL's pensionskasse, ligesom arbejdsgiverne vil indbetale det hidtidige pensionsbidrag.
Af aftalen fremgår i øvrigt, at ansatte, som kommer til BUPL fra SL med en dispensation fra uddannelseskravene eller med en Rudolf Steiner-uddannelse, kan bevare samme vilkår som pædagoguddannede, så længe de bliver i deres nuværende job.

Små forskelle. Tidligere var der ret betydelige forskelle mellem BUPL og SL's overenskomster, men de er blevet mindre. Og i nogle tilfælde er de også mindre, end det fremgår af de centrale hovedoverenskomster.
Et eksempel: Når grundlønnen for nyuddannede assistenter på SL-overenskomsten hedder løntrin 24, mens den på BUPL's hedder løntrin 23, hænger det sammen med, at SL ved OK-02 vekslede det særlige socialpædagogtillæg om til en grundlønsforhøjelse. BUPL valgte anderledes. Det modsvarende støttepædagogtillæg blev bevaret, men gennem lokale lønforhandlinger forvandlet til funktionstillæg. Derved forsvandt støttepædagogtillægget ud af den centrale BUPL-overenskomst, men pengene forsvandt selvsagt ikke.
For at kunne foretage en retvisende sammenligning af løn- og ansættelsesvilkår på de to store pædagogiske arbejdsmarkeder, er det derfor nødvendigt ikke alene at se på, hvad der står i overenskomsterne, men også hvad der er indgået aftale om lokalt. Problemet er, at der ikke er foretaget en systematisk kortlægning af de resultater, som BUPL og SL har skabt i henholdsvis amter og kommuner.
BUPL's forhandlingschef Torben Fersløv Andersen er dog ikke videre bekymret for, om BUPL kan levere varen til den nye medlemsgruppe.
"Vores aftaler på specialområdet er ret gode, og det er min fornemmelse, at de på en række områder sagtens kan måle sig med SL's," siger han. ?